KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/12/2023
02 04 19 32 35 39 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,458,017,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,252,216,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/12/2023
01 10 20 37 48 51 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,458,017,200
Jackpot 2 0 4,252,216,550
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1033 500,000
Giải ba 15666 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,969,203,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,086,792,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/11/2023
09 13 21 28 50 54 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,969,203,000
Jackpot 2 0 4,086,792,750
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 562 500,000
Giải ba 12592 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,717,168,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,836,566,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/11/2023
10 24 47 48 52 55 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,717,168,550
Jackpot 2 0 3,836,566,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 11951 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,235,023,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,560,772,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/11/2023
07 09 10 17 25 53 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14059 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,785,765,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,744,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/11/2023
04 06 26 33 52 55 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,785,765,150
Jackpot 2 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 413 500,000
Giải ba 9819 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,984,117,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,199,561,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/11/2023
03 07 16 37 39 51 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,984,117,250
Jackpot 2 0 3,199,561,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 12852 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,188,068,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,137,295,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/11/2023
01 07 10 14 28 29 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12430 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,952,406,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,225,328,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/11/2023
03 05 10 18 44 49 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,952,406,950
Jackpot 2 1 4,225,328,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10564 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,196,392,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,030,215,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/11/2023
04 09 12 15 22 38 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,196,392,650
Jackpot 2 0 4,030,215,300
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 754 500,000
Giải ba 13994 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,810,830,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,876,263,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/11/2023
02 03 04 19 41 42 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,810,830,500
Jackpot 2 0 3,876,263,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10208 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,420,540,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,721,787,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/11/2023
08 17 24 34 39 48 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,420,540,650
Jackpot 2 0 3,721,787,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 429 500,000
Giải ba 9408 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,075,545,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,563,949,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/11/2023
12 18 20 28 35 52 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 35,075,545,050
Jackpot 2 0 3,563,949,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 12286 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,414,096,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,379,344,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/11/2023
14 35 37 47 48 50 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,414,096,900
Jackpot 2 0 3,379,344,100
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 410 500,000
Giải ba 9029 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,605,069,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,178,341,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/11/2023
09 15 17 21 26 36 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,605,069,000
Jackpot 2 0 3,178,341,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 544 500,000
Giải ba 11173 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
173,149,875,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,727,385,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/10/2023
10 16 17 28 37 42 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 173,149,875,300
Jackpot 2 1 3,727,385,950
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1613 500,000
Giải ba 33139 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
166,603,401,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,602,191,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/10/2023
11 14 25 44 46 47 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 166,603,401,750
Jackpot 2 1 4,602,191,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1226 500,000
Giải ba 26742 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,447,377,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,855,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/10/2023
14 22 32 37 43 48 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,447,377,750
Jackpot 2 0 3,584,855,450
Giải nhất 30 40,000,000
Giải nhì 1592 500,000
Giải ba 29929 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,183,678,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,548,895,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/10/2023
12 20 26 33 40 44 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,183,678,700
Jackpot 2 1 6,548,895,550
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1534 500,000
Giải ba 31359 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi SOXO.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.