KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,561,844,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,342,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/04/2024
02 06 35 43 45 47 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 41,561,844,600
Jackpot 2 0 3,325,342,950
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 670 500,000
Giải ba 15900 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,633,758,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,625,181,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/04/2024
01 21 23 33 43 54 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,633,758,050
Jackpot 2 1 3,625,181,100
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 729 500,000
Giải ba 14634 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,274,024,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,362,988,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/04/2024
03 05 32 40 46 50 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 36,274,024,650
Jackpot 2 0 3,362,988,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 741 500,000
Giải ba 16464 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,007,128,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,334,125,350 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/04/2024
29 36 37 38 40 42 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 787 500,000
Giải ba 16665 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,093,357,425 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,288,150,825 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/04/2024
03 06 15 25 33 43 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải nhất 103 40,000,000
Giải nhì 4108 500,000
Giải ba 72534 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25,409,725,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/04/2024
04 12 27 44 46 51 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 25,409,725,000
Giải nhất 41 40,000,000
Giải nhì 3112 500,000
Giải ba 69136 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
67,784,892,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/04/2024
09 13 20 30 39 54 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 67,784,892,000
Giải nhất 47 40,000,000
Giải nhì 3272 500,000
Giải ba 73555 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
337,543,447,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,171,494,150 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/04/2024
03 08 12 25 47 48 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 337,543,447,350
Jackpot 2 0 7,171,494,150
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 3348 500,000
Giải ba 67843 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,948,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,994,255,600 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/04/2024
01 12 18 20 51 52 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 317,948,300,400
Jackpot 2 0 4,994,255,600
Giải nhất 43 40,000,000
Giải nhì 3182 500,000
Giải ba 66871 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,983,938,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/03/2024
14 17 27 38 54 55 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 10,983,938,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 2901 500,000
Giải ba 62094 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,915,123,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/03/2024
01 07 18 26 38 49 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 7,915,123,550
Giải nhất 71 40,000,000
Giải nhì 3289 500,000
Giải ba 61928 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
297,045,137,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,773,402,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/03/2024
01 08 13 16 38 44 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 297,045,137,100
Jackpot 2 1 4,773,402,950
Giải nhất 42 40,000,000
Giải nhì 2734 500,000
Giải ba 63321 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
281,084,510,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,202,342,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/03/2024
03 10 13 30 40 52 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 281,084,510,550
Jackpot 2 1 4,202,342,900
Giải nhất 104 40,000,000
Giải nhì 2880 500,000
Giải ba 55887 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
270,263,424,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,398,445,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/03/2024
12 13 41 48 49 53 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 270,263,424,450
Jackpot 2 1 4,398,445,450
Giải nhất 36 40,000,000
Giải nhì 2194 500,000
Giải ba 46911 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,677,415,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,532,598,900 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/03/2024
06 25 39 45 46 55 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 257,677,415,400
Jackpot 2 1 4,532,598,900
Giải nhất 37 40,000,000
Giải nhì 2240 500,000
Giải ba 49299 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
243,884,025,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,424,918,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/03/2024
08 36 42 43 44 55 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 243,884,025,300
Jackpot 2 1 10,424,918,300
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1973 500,000
Giải ba 46293 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,468,952,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,712,132,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/03/2024
21 25 26 29 41 51 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 228,468,952,650
Jackpot 2 0 8,712,132,450
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1938 500,000
Giải ba 43585 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,559,310,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,055,505,500 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/03/2024
11 14 18 20 22 43 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 213,559,310,100
Jackpot 2 0 7,055,505,500
Giải nhất 34 40,000,000
Giải nhì 2559 500,000
Giải ba 51357 50,000
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,484,306,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,491,616,200 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/03/2024
11 13 22 36 46 49 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 199,484,306,400
Jackpot 2 0 5,491,616,200
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1743 500,000
Giải ba 38373 50,000

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi SOXO.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.